Privacy

Privacyverklaring van Psychologiepraktijk Henriët van Olst

1. Inleiding

Deze Privacyverklaring is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten, die gelden op grond van de wetgeving met betrekking tot gegevensbescherming. Het verwerken van uw gegevens gebeurt, omdat ik uw gegevens nodig heb om u goed te kunnen behandelen. In dit document wil ik heldere en transparante informatie geven over hoe ik omga met uw persoonsgegevens. Ik hou mij in alle gevallen aan de wettelijke voorschriften die gelden ter bescherming van persoonsgegevens, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Naast deze algemene privacywet gelden ook specifieke regels in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder meer vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).

Dit brengt met zich mee dat ik in ieder geval:
Uw persoonsgegevens verwerk ik in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;

 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als ik deze nodig heb voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen heb genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeef aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte ben van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop wil wijzen en deze respecteren.

Wanneer u na het doornemen van deze Privacyverklaring, of in algemenere zin vragen heeft hierover of contact met mij wenst op te nemen, kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

 

2. Plichten van Psychologiepraktijk Henriët van Olst

Uw gegevens vallen onder de privacywetgeving en voor psychologen geldt een beroepsgeheim, hetgeen betekent dat er nooit zonder uw toestemming informatie aan derden versterkt mag worden. Ter optimalisering van uw behandeling is het wel mogelijk uw situatie vertrouwelijk (en geanonimiseerd) te bespreken met collegae binnen intervisie. U kunt schriftelijk verzoeken uw geanonimiseerde gegevens niet aan te leveren bij de hierboven genoemde collegae, middels het invullen van een privacyverklaring (deze is bij mij aan te vragen). Uw dossier wordt bewaard volgens de wettelijke regels en ik houd mij aan de beroepscode van het NIP en De WGBO (https://www.psynip.nl/uwberoep/beroepsethiek/beroepscode/). Zonder uw toestemming zal geen informatie verstrekt worden aan derden (bijvoorbeeld huisarts of bedrijfsarts). Psychologiepraktijk Henriët van Olst verwerkt uw persoonsgegevens met de volgende doeleinden:

 • Primair ter uitvoering en ondersteuning van de zorgverlening
 • Secundair gebruik voor de volgende doeleinden:
  • Administratieve en financiële afhandeling van facturatie.
  • Informatie-uitwisseling tussen Psychologiepraktijk Henriët van Olst en eventuele andere betrokken behandelaren mits er een combinatie behandeling plaatsvindt en/ of huisarts (ook alleen met toestemming van cliënt).

Voor de bovenstaande doelstelling(en) vraag en verwerk ik de volgende persoonsgegevens:

 • Voornaam en achternaam
 • Telefoonnummer
 • Adresgegevens
 • E-mailadres
 • Geboortedatum
 • Medische informatie zo nodig.

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening, dan wel op grond van de wet vereist is. Voor medische gegevens is deze bewaartermijn 20 jaren (vanaf de laatste behandeling), tenzij langer bewaren noodzakelijk is (bijvoorbeeld voor de gezondheid van uzelf). Financiële gegevens worden gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar bewaard.

 

3. Uw rechten als betrokkene

Ten aanzien van uw persoonsgegevens heeft u de volgende rechten:

 • het recht om te weten of persoonsgegevens van u worden verwerkt;
 • het recht op inzage en afschrift van de gegevens die worden verwerkt (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad);
 • het recht op om te vragen om correctie, aanvulling of verwijdering van uw gegevens;
 • het recht op het blokkeren van verstrekking van uw gegevens aan derden;
 • het recht om vernietiging van uw medisch dossier te vragen. Hieraan kan alleen tegemoetgekomen worden indien het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard dienen te blijven;
 • het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier;
 • het recht om u tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.

 

4. Verstrekking van uw gegevens aan derden

Ik heb de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat ik voor verstrekking van uw persoonsgegevens uw uitdrukkelijke toestemming nodig heb. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Op grond van de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en andere wettelijke voorschriften kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde. Ik geef nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee ik geen verwerkersovereenkomst heb afgesloten. Met deze partijen, welke de website, het onderhoud van de laptop en de financiële administratie verzorgen, maak ik hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zal ik de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Tevens kan ik persoonsgegevens delen met derden indien u mij hier uitdrukkelijk schriftelijk toestemming voor geeft. Ik verstrek geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

 

5. Beveiliging

Ik heb passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo heb ik bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens mijn praktijk van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • Ik hanteer een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al mijn systemen.
 • Ik pseudonimiseer en zorg voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is.
 • Ik maak back-uppen van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.
 • Ik test en evalueren regelmatig mijn maatregelen.

 

6. Vragen en klachten

Mocht u vragen of klachten hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen ik u hierover direct contact met mij op te nemen. Kom ik er samen met u niet uit dan vind ik dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AVG), dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming. Als laatste mogelijkheid kunt u beroep instellen bij de civiele rechter. Als u naar aanleiding van mijn Privacyverklaring nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met mij op.

Contactgegevens:

Psychologiepraktijk Henriët van Olst
E-mail: info@henrietvanolst.nl